حریم خصوصی

همانند جلسات حضوری، محتوای جلسات آنلاین نیز کاملا محرمانه خواهد بود.