چه تعداد جلسه در هفته خواهم داشت؟

معمولا یک جلسه هفتگی خواهد بود ولی در جلسه ارزیابی اولیه راجع به تعداد جلسات در هفته صحبت خواهد شد و تصمیم گرفته می شود.