هزینه هر جلسه، زمان شروع و پایان هر جلسه و قوانین کنسلی جلسات چگونه است؟

  • جهت ثبت قطعی وقت، هزینه هر جلسه از طریق منوی پرداخت و قبل از جلسه پرداخت می گردد.
  • زمان شروع جلسه، رأس زمانی است که وقت را رزرو کرده اید و در صورت تأخیر در شروع جلسه، امکان اضافه شدن زمان وجود ندارد.
  • پس از پرداخت هزینه و ثبت قطعی وقت، امکان کنسل کردن جلسه و برگشت هزینه وجود ندارد.